സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-1

ടിഎസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-2

API6D

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-3

API600

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-4

പെട്രോനാസ് അംഗീകാരം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-5

ISO 9001

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-6

ISO 14001

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-7

ISO 45001

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-8

CE/PED

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-9

EAC

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-10

ISO 15848-1

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-11

API 624

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-12

API 607

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-13

API 6FA

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്-14

DUNS